کدام یک از زبان های برنامه نویسی بیشترین تعداد اسیب پذیری را دارد؟