ارز دیجیتال تلگرام با نام گرام Gram امروز به صورت آزمایشی عرضه شد